Ohutus

Ammoniaagiohutuse meelespea


Hea inimene, kui Sa loed läbi alljärgnevad read, siis oskad ammoniaagiõnnetuse korral paremini iseennast ja teisi aidata.

Tere AS tegeleb piimatoodete valmistamisega Põlvas ja Viljandis. Selle tegevuse juures

kasutatakse jahutussüsteemide tööks ohtlikku ainet AMMONIAAK.

Kuigi ammoniaaki (NH3) külmutus- ja jahutusseadmetes kasutav ettevõtja on tarvitusele võtnud abinõusid õnnetuste ärahoidmiseks, ei saa siiski täielikult välistada ammoniaagiavarii võimalust.

Tere AS Tootmisosakond on ohtlik ettevõte (Kemikaaliseaduse alusel) ning on kooskõlastanud pädevate asutustega teabelehe, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani ning omab tegevusluba ohtliku kemikaali käitlemiseks.

Regulaarselt viiakse läbi õppusi ettevõtte töötajatele hädaolukorras tegutsemiseks. Ohtliku või

hädaolukorra tekkimisel tehakse koostööd Päästeametiga.

1. Ammoniaagi ohtlikkus

 Ammoniaak on mürgine terava lämmatava lõhnaga värvitu gaas, mille aurud ärritavad

tugevasti hingamiselundeid, nahka ja silmi;

 Inimese haistmismeel avastab ammoniaagi (nuuskpiirituse lõhn) juba enne selle kahjulikku

toimet;

 Kõrge ammoniaagikontsentratsioon õhus võib sissehingamise korral põhjustada kopsuturse ja

isegi surma;

 Kokkupuutumine vedelikuga võib nahal põhjustada külmapõletusi;

 Ammoniaagimahutid võivad tulekahju kuumuses lõhkeda;

 Mahuti või torustiku purunemisel paiskub ammoniaak välja gaasina ja vedelikuna;

 Ka vedelikuna väljunud ammoniaak aurustub kiiresti gaasiks ning õhuniiskusega kokkupuutes

moodustub külma ja ärritava toimega udupilv, mis liigub edasi tuulest suunatud suunas;

 Esialgu on udupilv raskem kui õhk ja püsib maapinna lähedal, soojenedes tõuseb saastunud

pilv aeglaselt kõrgemale.

2. Kuidas saad ohust teada?

 Ammoniaagi lõhna tundes;

 Massiteabevahendite kaudu antavast infost;

 Enesetunde halvenemisega (iiveldus, silmade ärritus jms);

 Telefonikõnega.


  • TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11317   Telefon: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu