Ohutus

Ammoniaagiohutuse meelespea


Hea inimene, kui Sa loed läbi alljärgnevad read, siis oskad ammoniaagiõnnetuse korral paremini iseennast ja teisi aidata.

Tere AS tegeleb piimatoodete valmistamisega Põlvas ja Viljandis. Selle tegevuse juures

kasutatakse jahutussüsteemide tööks ohtlikku ainet AMMONIAAK.

Kuigi ammoniaaki (NH3) külmutus- ja jahutusseadmetes kasutav ettevõtja on tarvitusele võtnud abinõusid õnnetuste ärahoidmiseks, ei saa siiski täielikult välistada ammoniaagiavarii võimalust.

Tere AS Tootmisosakond on ohtlik ettevõte (Kemikaaliseaduse alusel) ning on kooskõlastanud pädevate asutustega teabelehe, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani ning omab tegevusluba ohtliku kemikaali käitlemiseks.

Regulaarselt viiakse läbi õppusi ettevõtte töötajatele hädaolukorras tegutsemiseks. Ohtliku või

hädaolukorra tekkimisel tehakse koostööd Päästeametiga.

1. Ammoniaagi ohtlikkus

 Ammoniaak on mürgine terava lämmatava lõhnaga värvitu gaas, mille aurud ärritavad

tugevasti hingamiselundeid, nahka ja silmi;

 Inimese haistmismeel avastab ammoniaagi (nuuskpiirituse lõhn) juba enne selle kahjulikku

toimet;

 Kõrge ammoniaagikontsentratsioon õhus võib sissehingamise korral põhjustada kopsuturse ja

isegi surma;

 Kokkupuutumine vedelikuga võib nahal põhjustada külmapõletusi;

 Ammoniaagimahutid võivad tulekahju kuumuses lõhkeda;

 Mahuti või torustiku purunemisel paiskub ammoniaak välja gaasina ja vedelikuna;

 Ka vedelikuna väljunud ammoniaak aurustub kiiresti gaasiks ning õhuniiskusega kokkupuutes

moodustub külma ja ärritava toimega udupilv, mis liigub edasi tuulest suunatud suunas;

 Esialgu on udupilv raskem kui õhk ja püsib maapinna lähedal, soojenedes tõuseb saastunud

pilv aeglaselt kõrgemale.

2. Kuidas saad ohust teada?

 Ammoniaagi lõhna tundes;

 Massiteabevahendite kaudu antavast infost;

 Enesetunde halvenemisega (iiveldus, silmade ärritus jms);

 Telefonikõnega.

 

VILJANDIS OHUALA 

 Joonis:2     1:400(allikas:maaamet)
Kaardil on kujutatud ohustatud piirkond keskpunkti koordinaatidega 58°21'48.83",
25°34'17.43".
Punase ringiga on tähistatud Eriti ohtlik ala (r = 328 m) 

Kollase ringiga on tähistatud Väga ohtlik ala (r = 610 m)

Rohelise ringiga on tähistatud Ohtlik ala(r = 1,1 km)

Olenevalt tuule suunast võib alasse jääda osa Kantreküla linnaosast ja/või naaber- ettevõtted. Hinnanguliselt 1500-2000 inimest. 

Vähe ohtlik ala 

Ala, millel inimesed võivad ilma elu ja tervist ohustavate tagajargedeta viibida kaitsevahenditeta ainult piiratud aja jooksul.

Väga ohtlik ala 

Ala, millel mürgise kemikaali säritusega võib kaasneda alal ilma kaitsevahenditeta paiknevate inimeste rasked tervisekahjustused või üksikute inimeste surm.

Eriti ohtlik ala 

Ala, millel mürgise kemikaali säritusega võib kaasneda kuni 50% alal kaitsevahendita paiknevate inimeste silmapilkne surm.


PÕLVAS OHUALA

Ohuallika asukoht on Tere AS Põlva Tootmisosakond, mis asub Jaama 20, Põlva Linn. 

Ettevõtte riskianalüüsi arvutuste põhjal võib ammoniaagiõnnetuse korral tervist kahjustava toimega ala ulatuda kuni 643 meetrini avariikohast.  

Alljärgneval skeemil on ringjoonega tähistatud kaugus, milleni sellise ohtlikkusega ammoniaagipilve leviala sõltuvalt tuule suunast võib ulatuda.

Kaardil on kujutatud ohustatud piirkond keskpunkti koordinaatidega X:6440432.2 Y:681744.9.


Lisa 2. OHUOLUKORRAST TEAVITAMINE SIREENI ABIL 

AS Tere Põlva tootmisosakonnal on olemas sireen, millega teavitatakse elanikkonda tekkinud ohust. Sireeni käivitusnupp asub administratiivhoone pääsla turvaruumis. Sireeni käivitab turvatöötaja. Ümberkaudsete korrusmajade trepikodadesse paigaldatakse käitumisjuhised sireeni käivitamise puhul, eramute omanikele saadetakse materjal postiga. Infovoldikuid jagatakse iga 3 aasta tagant.

Sireeni testitakse üks kord kvartalis. Sireeni korrasolekut testivad automaatikaosakonna juhataja ja insener-mehhaanik. Testimise tulemused fikseeritakse päevikus. Sireen on kuuldav eeltoodud ohualade piirkonnas. 


Teavitus toimub järgmiste signaalide abil:


Üldhäiresignaal – 60 sekundi jooksul tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel. 

 Tähendus:  ohuolukord

Häire lõpusignaal-  ühtlane heli pikkusega 60 sekundit. Signaali edastatakse üks kord. 

Tähendus: ohuolukord on lõppenud.

Sireeni test– ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit, elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too. 


 

 

 

 


TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11318   Tel: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu